Orientační ceník

Příprava zakázky

 • konzultační činnost
 • drobné zaměření při stavebních úpravách stávajících objektů
 • cena od 400,- Kč/hod

 Inženýrská činnost

 • zajištění podkladů potřebných k zahájení projektových a inženýrských prací
 • zajištění vyjádření správců sítí a dotčených orgánů státní správy
 • komunikace s úřady a zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • cena od 10.000,- Kč

Zaměření stávajícího stavu

 • zaměření stávajícího stavu pro potřeby projektu
 • zhotovení dokumentace potřebné pro úřad či jiný účel (pasport stavby)
 • cena od 5.000,- Kč

Studie

 • prostudování a zapracování podkladů
 • vypracování až 3 variant včetně vizualizací, které s Vámi konzultujeme
 • výpočet obestavěného prostoru a ploch, předběžný odhad ceny objektu
 • dokumentace vybrané varianty v počtu 2 paré (obsah dokumentace)
 • cena od 15.000,- Kč

Projekt pro územní rozhodnutí

 • přesné stanovení umístění stavby na pozemek včetně připojení na inženýrské sítě a dopravní infrastrukturu
 • stanovení nároku objektu na vodu, kanalizaci, elektřinu a další
 • vypracování dokumentace v počtu 5 paré (obsah dokumentace)
 • lze sloučit s dokumentací pro stavební povolení
 • cena od 20.000,- Kč

Projekt pro stavební povolení rodinného domu

 • zapracování výstupů ze studie
 • vypracování dokumentace obsahují veškeré profese, požární zprávu, průkaz energetické náročnosti v počtu 5 paré (obsah dokumentace)
 • cena od 30.000,- Kč

 Prováděcí projekt

 • vychází z dokumentace pro stavební povolení se zapracováním podmínek stav. povolení
 • vypracování dokumentace včetně stavebních detailů, profesí, výkazy výměr v počtu 6 paré (obsah dokumentace)
 • cena od 50.000,- Kč

Ceny jsou pouze orientační. Odvíjejí se od úplnosti podkladů, velikosti, rozsahu a složitosti projektu.