Obsah projektu

STUDIE

Ve fázi studie zkoumáme možnosti a varianty vzhledu, dispozice a konstrukčního řešení. Tyto možnosti konzultujeme s Vaší představou a poznámkami, které zapracováváme. Máte tak možnost vyzkoušet si Vaše představy o bydlení na papíře. Výstupem je návrh, který splňuje všechny Vaše požadavky na vzhled, řešení a používá nejvhodnější materiály. Na základě studie lze provést i orientační propočet stavby.

Návrh stavby (studie) obsahuje:

 • průvodní zprávu
 • situace ve vztahu k pozemku a světovým stranám
 • půdorysy jednotlivých podlaží s dispozičním řešením
 • řezy objektem objasňující výškové poměry
 • barevné pohledy respektující materiálové řešení
 • fotorealistické vizualizace

DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ, ÚZEMNÍ SOUHLAS (DUR)

Dokumentace pro územní rozhodnutí nebo souhlas řeší umístění stavby na pozemku, stanoví její druh a účel a připojení na dopravní (umístění vjezdu a vstupu, dopravní řešení) a technickou (připojení na vodovod, kanalizaci, elektro) infrastrukturu v souladu s územním plánem obce. V některých případech lze podal sloučenou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (nebo územní souhla) obsahuje:

 • úvodní, průvodní a souhrnnou technickou zprávu
 • výkresovou část, skládající se ze situací (zákres do katastrální mapy, koordinační situace), půdorysů, řezů a pohledů
 • projekt požárně bezpečnostního řešení
 • projekt inženýrských přípojek
 • dopravní napojení

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)

Dokumentace slouží pro stavební úřad, aby mohl vydat stavební povolení. Detailnost zpracování dokumentace je také přizpůsobena tomuto účelu. Obsahuje jasně čitelné velikosti, rozměry, materiály a účel všech základních konstrukcí a technologií tak, mohlo být stavebním úřadem posouzeno, zda je dům architektem navržen dle platných norem a splňuje všechny obecné požadavky na výstavbu.

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby (nebo povolení stavby) obsahuje:

 • průvodní a technickou zprávu
 • situace – katastrální, koordinační, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu
 • architektonické a stavebně technické řešení
 • půdorysy všech podlaží, včetně základů a střechy
 • řezy
 • pohledy
 • statickou část projektu
 • projekt požárně bezpečnostního řešení
 • projekt profesních částí (voda, kanalizace, vytápění, elektro, plyn)
 • projekt přípojek
 • dopravní napojení

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Tato dokumentace je nejpodrobnější je určena jako podklad pro výstavbu objektu. Dokumentace řeší provedení detailů, návaznosti jednotlivých částí ve vysoké podrobnosti. Prováděcí dokumentace rovněž slouží jako podklad pro tvorbu cenové nabídky při výběrovém řízení na zhotovení stavby.

Projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje:

 • technickou zprávu
 • půdorysy všech podlaží, včetně základů a střechy
 • řezy
 • pohledy
 • detaily
 • skladby stopů nebo výkresy tvaru
 • výkres krovu, včetně výkazu řeziva
 • koordinační situace
 • specifikace materiálů a výpis prvků (okna, dveře, klempířské a zámečnické prvky)
 • projekt technického zařízení (zařízení pro vytápění, pro technické profese, pro silnoproudé zařízení a bleskosvod)
 • projekt vnějšího vybavení pozemku (např. oplocení)
 • dokumentaci inženýrských přípojek
 • položkový rozpočet stavby

DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ / STAVU STAVBY (DSS)

V případě potřeby zajistíme zaměření stavby a vyhotovení dokumentace skutečného provedení. Dále můžeme zajistit spolupráci s geodetem.

Projektová dokumentace skutečného provedení stavby obsahuje:

 • úvodní a technickou zprávu
 • situace
 • půdorysy
 • řezy
 • pohledy
Námi vydané dokumentace vždy odpovídá vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb., případně č. 503/2006 Sb. (pro DUR)